Започва кампания за набиране на проекти по „Красива България” 2023-а

И по трите мерки може да се финансира благоустрояване на прилежащите външни пространства на съответните сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които те са разположени.

Стартира кампания за набиране на проекти по "Красива България"

До  20.02.2023 г. общините, областните управители и държавните институции могат да кандидатстват по проект „Красива България” към Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Ще бъдат финансирани проекти, които да осигуряват подобрени работни условия и по-качествено обслужване на гражданите.

Първата мярка „Подобряване на обществената среда в населените места

е насочена към развитието на устойчива, свързана и достъпна обществена среда. По тази мярка се допуска кандидатстване за строително-монтажни/ремонтни работи в сгради, вкл. със статут на недвижима културна ценност, които са за обществено обслужване в областта на: администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм.

„Подобряване на социалната инфраструктура”

има за цел да осигури подходяща и рентабилна образователна и здравна инфраструктура, както и да бъде използвана за оптимизация и модернизация на сградния фонд в сферата на дневните социални услуги.                                                     По тази мярка се допускат строително-монтажни/ремонтни работи в сгради, вкл. със статут на недвижима културна ценност, които са за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването и предоставянето на социални услуги от нерезидентен тип.

Третата мярка „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”

е за подпомагане на обновяването на условията на живот на групи в неравностойно положение чрез създаване на  подходяща социална инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип, които заменят институционалната грижа. Допускат се строително-монтажни/ремонтни работи в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, както и ново строителство за предоставяне на социални услуги от резидентен тип. Няма да бъдат финансирани проекти с обекти със статут на недвижима културна ценност.

И по трите мерки може да се финансира благоустрояване на прилежащите външни пространства на съответните сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които те са разположени. Още информация за условията и документи за кандидатстване: https://www.mlsp.government.bg/

Публикувано в новини. Постоянна връзка.

Коментарите са затворени.