Община Варна – Интегриран градски транспорт на Варна

Интегриран градски транспорт на Варна, част от
проект BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“
по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Извършени услуги:

Община Варна – Аспарухов мост

Аспарухов Мост гр. Варна

Извършени услуги:

ПСОВ и битова канализация, реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Попович

Извършени услуги:

Газоразпределителна мрежа гр. Шумен

гр. Шумен
Възложител: Черноморска Технологична Компания АД

Извършени услуги:

Газоразпределителна мрежа гр. Дългопол – Етап 1

Извършени услуги: