Стоянка за противообледенителна обработка на летище Варна

гр. Варна
Възложител: Фрапорт Туин стар Еърпорт Мениджмънт

Извършени услуги:

Производствена и складова база за производство на екологична течност за борба с огъня и пълнене на пожарогасители

гр. Белослав
Възложител: Фламекс България ООД

Извършени услуги:

Преустройство на банка ДСК Нови пазар

гр. Нови пазар, ул. “Цар Освободител”16
Възложител: Банка ДСК

Извършени услуги:

Надстройка на хотел Силвер

КК Чайка, гр. Варна
Възложител: Силвер ЕООД

Извършени услуги:

Преустройство и смяна предназначение на магазин в банков офис

гр. Варна
пл. “Славейков” 4А
Възложител: Банка ДСК

Извършени услуги:

Газоразпределителна мрежа гр. Шумен

гр. Шумен
Възложител: Черноморска Технологична Компания АД

Извършени услуги:

Битова канализация и изместване на дъждовна канализация

гр. Варна
УПИ I-207, 208, кв. 12, ж.к. „Възраждане”, I-ви м.р.
Възложител: Оркид Сийсайд Апартаментс ЕООД

Извършени услуги:

Бетонов комплектен трансформаторен пост /БКТП/

Бетонов комплектен трансформаторен пост /БКТП/ 2х630 ква, 10/0.4 кв със захранваща кабелна линия чрез “разкъсване” на кабелна линия 10 кв извод “Хемус” между ТП № 463 и ТП № 461, находящ се в урегулиран поземлен имот I – 1308, кв. 37, по плана на 25-ти м.р., ул. “Роза”, гр. Варна

Извършени услуги:

ПСОВ и битова канализация, реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Попович

Извършени услуги:

Газоразпределителна мрежа гр. Дългопол – Етап 1

Извършени услуги:

Телекомуникационна мачта за радиорелейна станция

Телекомуникационна мачта за радиорелейна станция в УПИ ХІІІ, кв.13 по плана на с. Новаково, Община Аксаково

Извършени услуги:

Ателие-магазин за декорация и подаръци

Ателие-магазин за декорация и подаръци, представляващо промяна предназначението на жилище-апартамент №6 на първи етаж в жилищна сграда, находяща се на ул.”Пирин” №10 вх.Б, в ПИ №1, кв.466 по плана на 1м.р. гр. Варна

Извършени услуги:

Фотоателие, част от фоайе и балкон от киносалон

Фотоателие, част от фоайе и балкон от киносалон, представляващи преустройство и промяна на предназначението им в кафе-бар, находящи се в сграда в ПИ №95, по плана на 4-ти м.р., бул. „Владислав Варненчик” №8 гр. Варна

Извършени услуги:

Търговска и офис сграда в УПИ IV

Търговска и офис сграда в УПИ IV-обществено обслужване, кв.4 по плана на ж.к. “Младост” 1-ви м.р., гр. Варна