Строителен надзор по време на строителството, задължителни дейности/ контрол:

 • За започване на строителството, съобразно изискванията на ЗУТ;
 • За опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа;
 • За пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
 • Контрол по изпълнение на строителството съгласно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169 ал.1 и 2 от ЗУТ;
 • Контрол по прилагането на условията за безопасност на труда, съгласно проекта за безопасност и здраве строителството;
 • Контрол на строителството с оглед недопускане на увреждане на трети лица и имоти;
 • Контрол за постигане на резултати по Енергийна ефективност;
 • Контрол на документацията за въвеждане в експлоатация на строежа;

Строителният надзор:

 • Подписва съставените актове и протоколи по време на строителството, съгласно ЗУТ и наредба № 3/2003г, необходими за оценка на строежите, съобразно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение;
 • В заповедната книга на строежа записва заповеди във връзка със строителството, както и следи за тяхното изпълнение;
 • Взема решения от техническо естество, които са в обхвата на отговорността му и които не водят до изменение на проекта;
 • При констатиране на нарушаване на техническите правила и нормативи в три дневен срок от установяване на нарушението уведомява ДНСК;
 • Съставяне на Технически и Енергийни паспорти на нови строежи;
 • Изготвя окончателен доклад до ДНСК/РДНСК, община след края на строителството и след писмените становища от специализирани контролни органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация.

Обекти свързани с услугата