„СС-КОНСУЛТ“ ЕООД, на базата на дългогодишен опит в работа със  ЗУТ, ЗТСУ и относимите към строително-инвестиционната дейност закони и наредби предлага:

  • Правно обслужване от акта на закупуване на имота, през промяна на предназначението му за строителни нужди;
  • Правни консултации от предпроектни проучвания до въвеждане на строежите в експлоатация;
  • Разясняване на изискванията на законовите и подзаконовите нормативни актове;
  • Решаване на казуси и проблеми свързани с прилагането на нормативната уредба и специфичната строителна терминология;
  • Разясняване на спецификата на работа, вътрешноорганизационната структура, начина на взаимодействие и връзки на държавните и общински органи свързани със строително-инвестиционната дейност;
  • Запознаване на възложителите с изискванията на специализираните държавни контролни органи и експлоатационни предприятия;.
  • Технически консултации от висококвалифицирани специалисти за целия период на строителството.

Обекти свързани с услугата