Пазарна оценка на машини и съоръжения:

 • пазарни оценки на енергийни обекти;
 • пазарни оценки на кабелни линии НН и СрН;
 • пазарни оценки на трафопостове;
 • пазарни оценки на подстанции;
 • пазарни оценки на касети и ел.табла;
 • пазарни оценки на транспортни средства;
 • пазарни оценки на стопански съоръжения;

Пазарна оценка на недвижими имоти:

 • пазарни оценки на апартаменти;
 • пазарни оценки на къщи;
 • пазарни оценки на производствени сгради;
 • пазарни оценки на парцели;
 • пазарни оценки на сервитутни зони;
 • пазарни оценки на отстъпени права за строеж;
 • пазарни оценки за определяне на наеми;

Пазарни оценки за нуждите на одит:

 • оценка на инвестиционни проекти;
 • оценка на ДМА.