Разкриване на стопански обект в съществуваща сграда:

Новата функция на обекта се осъществява най-често чрез вътрешни преустройства, ремонтни работи и технологично обзавеждане.

В случай на преустройство, свързано с пристрояване или надстрояване на съществуващата сграда, проектирането и строителството се извършват по реда на ново строителство:

  • издаване на виза, когато това е необходимо
  • откриване на строителна площадка
  • всички последващи процедури, описани в предходните раздели

При вътрешни преустройства, при които не се променя обемът на съществуващия обект, процедурите започват с възлагане на изработването на инвестиционен проект.

При вътрешни преустройства с частично засягане на конструктивни елементи на сградата, проектът по част конструктивна се разработва съгласно изискванията на правилата и нормативите за проектиране на строителни конструкции.

При промяна на предназначението на съществуващи обекти, без да се засягат носещи конструктивни елементи, при изработването на инвестиционен проект по част конструктивна се изисква задължително конструктивно становище (експертиза), съставено от правоспособен проектант по строителни конструкции. Със становището се обосновава ненарушаването на носимоспособността на съществуващата сградна конструкция, при евентуална промяна на натоварването, свързано с технологично обзавеждане или други фактори, произтичащи от новата функция на обекта.

Становището трябва да бъде съгласувано от лицензиран специалист за контрол по част конструктивна.

Инвестиционните проекти се съгласуват с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи в зависимост от спецификата на обекта

Необходими документи за собственост:

  • В случаите на преустройство и промяна на предназначението на обект, който се намира в жилищна сграда – етажна собственост, в зависимост от неговото разположение се изискват документи, съгласно действащите процедури.
  • В случай, че обектът е отдаден под наем, освен необходимите документи за собственост се представя и договорът за наем. 

В случаите на преустройство и промяна на предназначението на съществуващи обекти ( най-често те са абонати на електроразпределителните предприятия – ВиК, „Топлофикация”), при смяна на собственика на обекта се подава заявление до съответните експлоатационни предприятия за актуализиране на договорите с тях.

Одобряването на инвестиционните проекти и издаването на разрешение за строеж се извършва от съответната общинска (районна) администрация, съгласно действащите процедури.

Обекти свързани с услугата