Техническа паспортизация

Техническа паспортизация на нови и съществуващи сгради и съоръжения от техническата инфраструктура

Строителен надзор

Строителен надзор

Оценка за съответствие

Оценка на съответствието на инвестиционните проекти, съгл. чл.142, ал.1, 2, 4 и 5 от ЗУТ

Инвестиционно проектиране

Изготвя инвестиционни проекти за ново строителство;
Проектира обекти във всички сфери на икономиката;
Извършва заснемане на съществуващи строежи.

Енергийна ефективност

ЕЕ, Енергийна ефективност

Оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения

Пазарна оценка на машини и съоръжения;
Пазарна оценка на недвижими имоти;
Пазарни оценки за нуждите на одит.

Правни консултации и представителство

Дългогодишен опит в работа със ЗУТ, ЗТСУ и относимите към строително-инвестиционната дейност закони и наредби. Правно обслужване от момента на закупуване на имота, през промяна на предназначението му за строителни нужди, правни консултации от предпроектни проучвания до въвеждане на строежите в експлоатация.

Заснемане за възстановяване на строителни книжа

Възстановяване на строителни книжа

Подготовка на тръжна документация

Подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжни процедури, включително и за обществени поръчки
Тръгове, ЗОП

Предпроектни проучвания

Маркетингов анализ;
Оценка на изпълнимостта на проекта;
Оценка на доходността от инвестицията;
Заключение относно изпълнимостта и доходността от проекта.

Промяна на предназначение на съществуващи обекти

Одобряване на инвестиционни проекти при промяна на предназначението на съществуващи обекти

Проджект мениджмънт

Управление на инвестиционни проекти

Инвеститорски контрол

Инвеститорски контрол