Фотоволтаичната централа е изградена на два етапа – 69 kWp първи етап и 120 kWp втори етап.

Носещата конструкция, върху която ще се монтират монокристалните модули, ще бъде изградена от стоманени горещо поцинковани елементи.

Първият етап е изграден от 390 броя панела от 175Wp с обща мощност 68250Wp и инвертори тип SMC11000TL+ESS – 6 бр.

Вторият етап е изграден от 510 броя панела от 235 Wp с обща мощност 119850Wp и инвертори тип SMC11000TL+ESS – 10 бр.

За мълниезащита е използван мълниепримник с изпреварващо действие.

Категория на обекта – III-та

Възложител – Крес 2007 ЕООД