Стара сграда от 1973 г., днес кметство на село Кичево и библиотека, с.Кичево, община „Аксаково“, УПИ ХI, кв. 14. Разгъната застроена площ: 708 м2.

Застрояването е свободно, в централната част на имота. Плановото разпределение е с добре изразена галерийна схема,четири входа – два главни на запад и два на изток. Стълбищата, фоайето и сервизните помещения са в пунктово тяло на юг. Всички основни помещения са естествено осветени.

(Заснемане за възстановяване на строителни книжа, техническа паспортизация, обследване за енергийна ефективност „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД)

Възложител: община Аксаково