Язовир „Приселци” е в поречието на безименно дере, десен приток на река Пашадере.
Изворът е на около 1000 м. източно от възвишението „Голямото келеме” и на 650 м. североизточно от път Е87 Варна – Бургас.
Реката в дерето е образувана от ерозионното врязване на събраните повърхностни валежни води и дренираните крайречни участъци. След 1050 м. от извора реката влиза в чашата на язовир „Приселци”. След него продължава като десен приток на река Пашадере, която се влива в Черно море – южно от местност „Черноморец”.
Язовирната стена на язовир „Приселци” е от земно – насипен тип, гравитачна, като насипният материал е иззет от чашата на язовира (по данни от жители на с. Приселци, участници в строителството).
Хидровъзелът се състои от язовирна стена, необлицован преливник с отводящ земен канал (бързоток) и основен изпускател.