Проектът третира изграждане на площадка за противообледенителна обработка на самолети. Изграждането на такава площадка е залегнало в инвестиционната програма на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, като концесионер на Летище Варна. Мястото на площадката е избрано съобразно новия Генерален план на Летище Варна.
При разработката на проекта са взети предвид действащите нормативни документи, засягащи този вид дейност, а именно: „Наредба № 14 от 29.09.2000 г. за летищата и летищното осигуряване“, Конвенция за международната гражданска авиация ICAO, „Закон за водите“.

Категория на обекта – I-ва

Възложител – Фрапорт Туин стар Еърпорт Мениджмънт АД