Ремонт на напорен тръбопровод Ø 500 по проект „Трансформиране на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Аспарухово в помпена станция и конструиране на тласкател под дъното на Варненското езеро“

(Консултант – строителен надзор „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД)