Съществуващата сграда на читалище „Гео Милев -1907” с. Старосел е двуетажна с частичен сутерен. На първия етаж кота -0,10 са разположени многофункционална театрална зала с прилежащите към нея гримьорни и обслужващи помещения и музей с подземна експозиционна зала и санитарни помещения. Предвидени са аварийни изходи за посетителите на залата, както и отделен вход за зареждане на декори.На втория етаж са разположени балкона към залата с кинокабина, тоалет за посетители, библиотека, музей, 3 канцеларии и помещения за артисти с достъп, чрез стълбище от сцената на долно ниво.
Конструкцията на съществуващата сграда е монолитна с носещи стоманобетонни елементи и преградни зидове от тухли. Покривът е четирискатен. Подменени са дървените елементи на покривната конструкция /греди, столици и ребра/, дъсчената обшивка, изолацията на покрива и покритието от керемиди. Изпълнена е нова изолация на покрива от минерална вата и хидро- и паро- изолация. Подменени са улуците и казанчетата за улуци.
Изпълнена е монолитна рампа от прилежащия терен до кота -0,10, съгласно изискванията на НАРЕДБА №4/01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Възложител – Народно читалище „ГЕО МИЛЕВ – 1907” и Община Хисаря