Реконструкция и надстрояване на СОУ „Св. Климент Охридски“

Сградата е в УПИ II-1023,422,617,1022 „за училище“, кв. 38, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна.Извършени са:модернизация, обновяване и увеличаване на капацитета на обекта. Проектът обезпечава мерките, заложени в техническия и в енергийния паспорт на сградата, надстрояване на сградата на училището в съответствие с ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ II-1023,422,617,1022 „за училище“, кв. 38, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна, одобрен с решение №362-13/17.05.2012 г. на общински съвет Варна.

Категория на обекта – III-та

Възложител – СОУ “Св. Климент Охридски” гр.Варна