Основен ремонт на индустриален ЖП-клон от км 0+565 до км 0+790, находящ се върху подвижен Аспарухов мост, част от ПИ 10135.5501.24 и част от ПИ 10135.5501.139 от КК на административен район „Аспарухово” по плана на Южна промишлена зона, гр.Варна

Проект: Подновяване на горното строене и подмяна на прелезната настилка на ж.п. прелез Стар Аспарухов мост. Цялата мостова конструкция е вместена в прав участък от жп линията. Горното строене е изпълнено от релси; траверси – дървени; скрепление марка „К”; конструкция на релсовият път – безнаставов; баластова призма. Прелезът попада в прав участък от ЖП линията върху Стар Аспарухов мост, където пътното платно се слива с жп линията и двете образуват общо платно за движение.

Категория на обекта – I-ва

Възложители: Община Варна, Петрол АД