Община Варна – Интегриран градски транспорт на Варна, част от
проект BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“
по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Обектът включва:

  • Изграждането на коридор за бързи автобусни линии на масов градски обществен транспорт;
  • Автоматизирана билетна система;
  • Система за информация на пътниците в реално време;
  • Подобрения на три броя крайни спирки – терминали-обръщачи;
  • Изграждане на 150 бр. спиркозаслона;
  • Изграждане на 16 800 м велоалеи.