Строежът представлява изграждане на фотоволтаична система, разположена в УПИ VIII, кв. 75, с. Боряна, Община Дългопол, Област Варна
Системата е изградена от 405 модула тип YL230P-29b (поликристални силициеви). Фотоволтаичната система е с обща мощност 93,00 kWp. Изградена от 9 бр. безтрансформаторни инвертори тип SMC9000TL+ESS.

Категория на обекта – III-та

Възложител – Санфол ЕООД