Сградата, в която се намира клон „Генерал Тошево“ на „Банка ДСК“ ЕАД е  в централната част на гр. Генерал Тошево, УПИ XVII кв.63, с адрес ул.“ Георги Раковски“ №1. Същата се състои от високо тяло 4МСБЖ и ниско едноетажно тяло с фронт към площада и ул. „3-ти март“. Банковият клон е разположен в едноетажната постройка, с вход от към площада /ул. „3-ти март“/

Категория на обекта – IV-та

Възложител – Банка ДСК ЕАД