Преустройство и промяна на предназначение на съществуваща сграда в зала за културни мероприятия към Първа езикова гимназия, Варна

троителен надзор, оценка за съответствието на инвестиционен проект при промяна на инвестиционните намерения, съставяне на технически паспорт на строежа и Сертификат за проектни енергийни характеристики „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД )