Настоящият проект е изработен на основание инвестиционно намерение на Възложителя – Община Варна за проектиране и реализация на жилищна сграда за социални жилища. С проекта се предвижда изграждане на нова сграда с цел осигуряване на съвременни жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение. С изграждането на този тип жилища ще се осигури пространствена интеграция на представителите на маргинализираните общности като цяло. Социалните жилища са предназначени за следните целеви групи:
– Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия;
– Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания;
– Хора в риск от бедност и социално изключване.
Жилищната сграда за социални жилища е проектирана в УПИ IV-55, кв.47, район Аспарухово (ПИ с идентификатор 10135.5503.55 по КК на гр.Варна), съгласно виза за проектиране, издадена от Главен архитект на Община Варна.
Сградата е проектирана като шестетажна с един полуподземен етаж. Вертикалната комуникация е решена с достъпен асансьор и стълбищна клетка с оптимални размери спрямо функцията на сградата. Сградата се състои от 30 апартамента.

Категория на обекта – IV-та.

Възложител – Община Варна