Строежът е на жилищна сграда в УПИ ХХ-130, кв. 49 по плана на „21-ви подрайон“, идентичен с ПИ 10135.2563.1804, по КК на гр. Варна. Сградата е предвидено да функционира с жилищната сграда в УПИ I-130 с общо дворно пространство и общ подземен етаж на основание чл.192 и чл.193 от ЗУТ.
Категория на обекта – III-та.

Възложител – АДВА-ЕС ООД