Реконструкция на хотелска сграда,ж.к.„Чайка”,гр.Варна

Реконструкция на хотелска сграда – преустройство на асансьорна група и фоайе, ж.к.„Чайка”, гр..Варна (Оценка на съответствието на инвестиционен проект, строителен надзор „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД)

Извършени услуги:

Зала за култура след преустройство на сграда, Първа езикова гимназия, гр.Варна

Преустройство и промяна на предназначение на съществуваща сграда в зала за културни мероприятия към Първа езикова гимназия, Варна (Строителен надзор, оценка за съответствието на инвестиционен проект при промяна на инвестиционните намерения, съставяне на технически паспорт на строежа и Сертификат за … Има още

Извършени услуги:

Развлекателен комплекс – басейни,хотелски стаи,детски център

Развлекателен комплекс с басейни, ресторант, бар, зала за анимации с детски център, хотелски стаи, с.Топола,община Каварна, област Добрич, РЗП 5 245 м2 ( Инвеститорски контрол, строителен надзор, вкл.за реконструкция на трафопост, „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД )

Извършени услуги:

„Аквариум“ (Институт по рибни ресурси-Варна),гр.Варна

„Аквариум“ (Институт по рибни ресурси – Варна),бул.“Приморски“№ 4, гр. Варна Обектът е със статут с класификация на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория„национално значение“.          ( Извършване на обследване и изготвяне на технически паспорт, енергийно обследване … Има още

Извършени услуги:

Преустройство на „Дисекционен сектор и сутеренен етаж на Катедра по анатомия, хистология и ембриология”, сграда „Ректорат“ на МУ- Варна

Преустройство и основен ремонт на „Дисекционен сектор и сутеренен етаж на Катедра по анатомия, хистология и ембриология” – част от сграда Ректорат

Извършени услуги:

Реконструкция и ремонт на Читалище „ПРОБУДА-1928” в ПИ 493, кв. 47 по плана на село Устрем, Община Тополовград, Област Хасково

Реконструкция и ремонт на Читалище „ПРОБУДА-1928” село Устрем, Община Тополовград

Извършени услуги:

Технически паспорт на Професионална гимназия по икономика “д-р Иван Богоров”

Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ и Основно училище „Антон Страшимиров” гр. Варна, ж.к. „Младост” 2, ул. „Иван Церов”, гр. Варна

Извършени услуги:

Технически паспорт и заснемане на поликлиника, стоматологична лаборатория и гаражи – гр. Аксаково

Технически паспорт и заснемане на поликлиника, стоматологична лаборатория и гаражи – гр. Аксаково, общ. Аксаково, УПИ ХV- за поликлиника и трафопост, кв. 25

Извършени услуги: