Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик“

Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик”, IV-ти микрорайон, вкл. основен ремонт на ул. „Янко Мустаков” – участък от бул. „Константин и Фружин” до ул.„Света Елена”, кв. Владиславово, гр. Варна (Строителен надзор „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД)

Извършени услуги:

Корекция на Източен и Западен канал и ремонт на подпорни стени в кв.Аспарухово, Варна

Корекция на Източен и Западен канал, ремонт на подпорни стени в кв.Аспарухово, гр.Варна ( Оценка за съответствие на инвестиционен проект, строителен надзор, технически паспорти на съоръжения „СС-Консулт“ ЕООД)

Извършени услуги:

Ремонт на напорен тръбопровод Ø 500 под дъното на Варненското езеро

Ремонт на напорен тръбопровод Ø 500 по проект „Трансформиране на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Аспарухово в помпена станция и конструиране на тласкател под дъното на Варненското езеро“ (Консултант – строителен надзор „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД)  

Извършени услуги:

Модернизация на рибарско пристанище“Карантината“, район“Аспарухово“, гр.Варна

Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, гр.Варна, УПИ I-461,462 „за рибарско пристанище“, кв.4 и в акваторията на Черно море (Строителен надзор ДЗЗД „ТРАФИК СС”/„СС-КОНСУЛТ“ ЕООД – ТРАФИК ХОЛДИНГ )  

Изграждане на бул.“Васил Левски“ в участък ул.“Подвис“ – ул.“Девня“, гр. Варна

Изграждане на бул. „Васил Левски“в участъка ул.“Подвис“- ул.“Девня“, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна. Подобект: „от км. 0+150 до км. 2+924“ (Оценка на съответствието на инвестиционен проект, техническо обследване, строителен надзор „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД )

Извършени услуги:

Община Варна – Интегриран градски транспорт на Варна

Интегриран градски транспорт на Варна, част от
проект BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“
по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Извършени услуги:

Основен ремонт на индустриален ЖП-клон върху подвижен Аспарухов мост, р-н„Аспарухово”,гр.Варна

Основен ремонт на индустриален ЖП-клон, находящ се върху подвижен Аспарухов мост, гр. Варна

Извършени услуги:

ПСОВ и битова канализация, реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Попович

Извършени услуги:

Газоразпределителна мрежа гр. Шумен

гр. Шумен
Възложител: Черноморска Технологична Компания АД

Извършени услуги:

Газоразпределителна мрежа гр. Дългопол – Етап 1

Извършени услуги:

Реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоарите по бул. 6-ти септември, гр. Борово

Реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоарите по бул. 6-ти септември, гр. Борово

Извършени услуги:

Технически паспорт на Средно общообразователно училище „Гео Милев“, гр. Варна

Технически паспорт на Средно общообразователно училище „Гео Милев“, бул. „Република“ №124А, гр. Варна

Извършени услуги:

Технически паспорт за язовир в землището на с. Приселци с концесионер „МТГ-Делфин” АД

Технически паспорт за язовир в землището на с. Приселци с концесионер „МТГ-Делфин” АД

Извършени услуги:

Битова канализация и изместване на дъждовна канализация

гр. Варна
УПИ I-207, 208, кв. 12, ж.к. „Възраждане”, I-ви м.р.
Възложител: Оркид Сийсайд Апартаментс ЕООД

Извършени услуги:

Бетонов комплектен трансформаторен пост /БКТП/

Бетонов комплектен трансформаторен пост /БКТП/ 2х630 ква, 10/0.4 кв със захранваща кабелна линия чрез “разкъсване” на кабелна линия 10 кв извод “Хемус” между ТП № 463 и ТП № 461, находящ се в урегулиран поземлен имот I – 1308, кв. 37, по плана на 25-ти м.р., ул. “Роза”, гр. Варна

Извършени услуги: