Телекомуникационна мачта за радиорелейна станция

Телекомуникационна мачта за радиорелейна станция в УПИ ХІІІ, кв.13 по плана на с. Новаково, Община Аксаково

Извършени услуги: