Изготвяме технически паспорти :

 • на нови строежи;
 • на съществуващи строежи (след обследване на строежа за установяване на характеристиките му свързани с чл. 169 от ЗУТ във връзка с Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите);

„СС-Консулт“ ЕООД извършва техническа паспортизация на нови, на съществуващи сгради и на съоръжения от техническата инфраструктура.

Техническите паспорти на съществуващи строежи – държавна, общинска или частна собственост, в т.ч. строежите – смесена държавна и частна собственост или смесена общинска и частна собственост, се съставят в срок до 2022 г.

Обследването на строежите се извършва от консултант, получил лиценз от Министъра на регионалното развитие и благоустройство по реда на чл.166, ал.2 или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност.

Когато обследването се извършва от консултант, в състава му се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна” и включени в списък, изготвен от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в „Държавен вестник”.

Когато обследването се извършва от проектанти, в екипа се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна”, както и проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност за оценка на останалите характеристики на строежите по чл.169, ал.1-3.

Обследването за енергийна ефективност, което е част от общото обследване на строежите, се извършва от физически или юридически лица, които отговарят на изискванията, определени в Закона за енергийната ефективност.

Технически паспорт се съставя:

 • за нов строеж – преди въвеждането му в експлоатация;
 • за съществуващ строеж – след проведено обследване по реда на глава трета;
 • след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, преустройство на съществуващ строеж или на част от него, както и при извършване на строителни и монтажни работи /СМР/ в него, за които се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ – преди въвеждането му в експлоатация;
 • в техническия паспорт се отразяват всички промени в характеристиките на строежа, настъпили при надстрояване, пристрояване, възстановяване, обновяване, реконструкция или ремонт;
 • техническият паспорт се съставя за целия строеж;
 • технически паспорт може да се съставя и за отделни етапи /части/ на строежите, за които е разрешено да се изпълняват и използват самостоятелно при условията и по реда на чл.152, ал.2 ЗУТ;
 • след завършване на строежа съставените технически паспорти за отделните етапи /части/ се обединяват в един паспорт;.
 • собствениците на строежите възлагат с договор съставянето на техническите паспорти.
 • техническият паспорт се съставя в два оригинални екземпляра на хартиен носител, подписани от съставителя на паспорта, както и на магнитен носител.
 • техническият паспорт на нов строеж от първа до четвърта категория се съставя от консултанта едновременно с изготвянето на окончателния доклад по чл.168, ал.6 ЗУТ. За строежите от пета категория техническият паспорт се съставя от техническия ръководител след завършване на СМР.
 • техническият паспорт на нов строеж се съставя преди издаване на разрешение за ползване или на удостоверение за въвеждането му в експлоатация.
 • за съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж се извършва обследване за установяване на техническите му характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1-3 ЗУТ.

Обследването включва:

 • съставяне на информационна база данни за нормативните /проектните/ стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл.169, ал.1-3 ЗУТ;
 • установяване на действителните технически характеристики на строежа по разделите на част А от техническия паспорт;
 • анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени в т.1;
 • разработване на мерки;
 • съставяне на доклад за резултатите от обследването.

Действителните технически характеристики на строежа се установяват чрез:

 • събиране, проучване и анализ на наличната техническа документация;
 • екзекутивно заснемане – при липса на техническа документация;
 • оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни /описват се видът и размерите на дефектите, повредите или разрушенията в строежа/;
 • извършване на необходимите изчислителни проверки /свързани с измервания, пробни натоварвания и др./.
 • Действителните технически характеристики на строежа и сравняването им с нормативните характеристики по съществените изисквания на чл.169, ал.1-3 ЗУТ се документират в табличен вид за всеки строеж в зависимост от неговото предназначение.

Обследването на строежите се извършва от лицата по чл.176в, ал.1-4 ЗУТ

Обекти свързани с услугата