Пазарна оценка на машини и съоръжения:

 • пазарни оценки на енергийни обекти;
 • пазарни оценки на кабелни линии НН и СрН;
 • пазарни оценки на трафопостове;
 • пазарни оценки на подстанции;
 • пазарни оценки на касети и ел.табла;
 • пазарни оценки на транспортни средства;
 • пазарни оценки на стопански съоръжения;

Пазарна оценка на недвижими имоти:

 • пазарни оценки на апартаменти
 • пазарни оценки на къщи
 • пазарни оценки на производствени сгради
 • пазарни оценки на парцели
 • пазарни оценки на сервитутни зони
 • пазарни оценки на отстъпени права за строеж
 • пазарни оценки за определяне на наеми

Пазарни оценки за нуждите на одит:

 • Оценка на инвестиционни проекти
 • Оценка на ДМА