При възлагане на Инвеститорски контрол от Клиента, “СС КОНСУЛТ” ЕООД изпълнява или участва при изпълнението на всички или част от следните дейности:

 • Съдейства на инвеститора при издаването на разрешително за строеж, като преди това е участвал съвместно с него при изготвянето на техническото задание за проектиране;
 • Анализ на стойността на строителството с пазарни аналози. Количествено стойностна сметка.;
 • Информационно обезпечаване на бизнес плана на инвестиционното намерение;
 • Заедно с Инвеститора прави/предлага на инвеститора Подизпълнители и доставчици на обекта;
 • Без да създава пречки за нормалния производствен процес контролира  качеството на работа  на Главния изпълнител при изпълнение на  строително-монтажните работи на всеки етап от строителството
 • Контролира изпълнението на строително-монтажните работи – да отговарят на БДС и техническите нормативни изисквания;
 • Контролира изпълнението на СМР да бъде в съответствие с двустранно подписаните количествени сметки и работни проекти.
 • Съветва Инвеститора при избор на материали, които подлежат на влагане в обекта;
 • Действително извършените работи се приемат след измерване и контрол за съответствие с изискванията на проекта от страна на инвеститорския контрол;
 • Следи за спазването на действително извършените работи с договорените единични цени;
 • Следи за спазването на графика на изпълнение;
 • С подписа си удостоверява в акт обр. 19 стойността и обема на извършените и приети от него СМР
 • Контролира влагането на материали в обекта, като изисква да отговарят на съответните изисквания, което да бъде удостоверено с документи. При констатирано отклонение от приетите стандарти спира тяхното влагане, както и налага отстраняването им.
 • При възникнали по време на строителството проблеми съдейства на фирмата изпълнител за своевременното им решаване
 • Контролира ценообразуването и цените на видовете СМР
 • Изисква и взема участие при пробни изпитания на скрити работи преди тяхното закриване, както и участва в комисии по съставяне на необходимите актове
 • Чрез организирана от него комисия да предприема действия отстраняване на появилите се скрити недостатъци по време на строителството;
 • При оторизиране от Инвеститора, съдейства при издаването от ДНСК/РДНСК на разрешение за ползване на обекта;
 • Предлага на Инвеститора мерки за отстраняване на констатирани нередности в хода на строителството, свързани с качеството на изпълнение, слабости в организацията на работата и нарушение на технологичния процес от фирмата-главен изпълнител;
 • Уведомява инвеститора в писмена форма с вписани съображения и предложения при всяко спиране или забава на строителството, не по негова инициатива
 • организира всички процедури, свързани с предаването на Инвеститора и въвеждането на обектите в експлоатация;
 • контролира предаването и окомплектоването на екзекутивната документация;
 • създава  организация и необходими документи по подготовката и направа на комплексните изпитания и 72 часови такива в експлоатационен режим, и всякакви други изпитания, изисквани от българските стандарти и закони.
 • Организира обучението на експлоатационния персонал съвместно с монтажниците на машини, съоръжения, оборудване и поддръжка преди предаване на обекта за ползване.