След възлагане от клиент „СС- КОНСУЛТ“ ЕООД изпълнява/ участва при изпълнението на всички- или на част от следните дейности:

 • Съдейства на инвеститора при издаването на разрешително за строеж, като преди това е участвал съвместно с него при изготвянето на техническото задание за проектиране;
 • Анализ на стойността на строителството с пазарни аналози. Количествено стойностна сметка.;
 • Осигурява информационно бизнес плана на инвестиционното намерение;
 • Заедно с инвеститора прави/предлага на инвеститора подизпълнители и доставчици на обекта;
 • Без да създава пречки за нормалния производствен процес контролира  качеството на работа  на Главния изпълнител при изпълнение на  строително-монтажните работи на всеки етап от строителството;
 • Контролира изпълнението на строително-монтажните работи – да отговарят на БДС и техническите нормативни изисквания;
 • Контролира изпълнението на СМР да бъде в съответствие с двустранно подписаните количествени сметки и работни проекти;
 • Съветва инвеститора при избор на материали, които подлежат на влагане в обекта;
 • Действително извършените работи се приемат след измерване и контрол за съответствие с изискванията на проекта от страна на инвеститорския контрол;
 • Следи за спазването на действително извършените работи с договорените единични цени;
 • Следи за спазването на графика на изпълнение;
 • С подписа си удостоверява в акт обр.19 стойността и обема на извършените и приети от него СМР;
 • Контролира влагането на материали в обекта, като изисква да отговарят на съответните изисквания, което да бъде удостоверено с документи, при констатирано отклонение от приетите стандарти спира тяхното влагане, както и налага отстраняването им;
 • При проблеми, възникнали по време на строителството, съдейства на фирмата изпълнител за своевременното им решаване;
 • Контролира ценообразуването и цените на видовете СМР;
 • Изисква и взема участие при пробни изпитания на скрити работи преди тяхното закриване, участва в комисии по съставяне на необходимите актове;
 • Чрез организирана от него комисия предприема действия за отстраняване на появилите се скрити недостатъци по време на строителството;
 • При оторизиране от инвеститора, съдейства при издаването от ДНСК/РДНСК на разрешение за ползване на обекта;
 • Предлага на инвеститора мерки за отстраняване на констатирани в хода на строителството нередности,свързани с качеството на изпълнение, на слабости в организацията на работата, както и на нарушение на технологичния процес от фирмата-главен изпълнител;
 • Уведомява инвеститора в писмена форма с вписани съображения и предложения при всяко спиране или забава на строителството, които не са по негова инициативав хода на строителството
 • Организира всички процедури, свързани с предаването на инвеститора и с въвеждането на обектите в експлоатация;
 • Контролира предаването и окомплектоването на екзекутивната документация;
 • Създава  организация и необходимите документи по подготовката и направата на комплексните изпитания (и 72 часовите) в експлоатационен режим, както и всякакви други изпитания, изисквани от българските стандарти и закони;
 • Организира обучението на експлоатационния персонал, вкл. монтажниците на машини, съоръжения, оборудване и специалистите по поддръжка преди предаване на обекта за ползване.