Сградата е построена през 1976 г. и изпълнява функцията на средно общообразователно училище. Застрояването е свободно, в северната част на имота. Парцелът е правоъгълен, ориентиран с дългата си страна в посока изток-запад. Съществуват три главни подхода: два на север, за всеки от учебните корпуси и един към южния двор, към корпус А. Второстепенни входове има в тяло Г, към музикалните кабинети на юг, сервизен към кухнята на запад и към котелното на ниво сутерен. На юг са развити площадки за спорт и градина с алейна мрежа.
Училището се състои от пет корпуса.

Застроена площ: 2668 м2;
Разгъната застроена площ: 6789 м2;

Възложител – Професионална гимназия по икономика “д-р Иван Богоров”