Сградата е представител на сглобяемото панелно строителство през 80-те години. Въведена е в експлоатация през 1987 г . През 2012 г. е предприет ремонт на покрива, като са добавени дървени скатове за подобрено отвеждане на водите. Сградата се ползва като обществено-обслужваща. Застрояването е свободно, в централната част на имота. Строителството при този типов проект е сглобяемо, панелно.
Плановото разпределение следва типична коридорна система, като коридорите са ориентирани в посока изток-запад, вертикалната комуникация е разположена централно в южната част, а главният вход гледа на север, към площадно пространство, улесняващо достъпа до поликлиниката. Съществуват допълнителни входове към сградата – един на западната фасада и два на южната.
Стоматологичната лаборатория е пристроена към основното сградно тяло, в източната част на южната фасада, на около 1м под нивото на първия надземен етаж. Представлява широко помещение, което има функционални връзки с два по- малки кабинета на изток и две сервизни помещения на север. Вероятно част от конструктивните елементи са панелни. Помещенията не са оборудвани и не се използват към момента.
Гаражите са организирани в редица, ориентирана в посока север-юг, като входовете са на запад, към стопанския двор. Те са прилепени към стоматологичната лаборатория на север и представляват 4 двойни клетки с по 2 двойни врати, със сглобяеми панелни стени и покрив.

Възложител – Община Аксаково