Сградата е въведена в експлоатация през 1973 г. Сградата се ползва като обществено-обслужваща. В нея се помещава кметството и библиотека. Застрояването е свободно, в централната част на имота.
Плановото разпределение е с добре изразена галерийна схема. Съществуват четири входа – два главни на запад и два на изток.
Стълбищата, фоайето и тоалетните са поместени в пунктово тяло на юг.
Всички основни помещения са естествено осветени.

Възложител – Община Аксаково

Застроена площ: 225 м2;
Разгъната застроена площ: 708 м2;