Сградата е едноетажна с частичен втори етаж и сутерен, съдържаща зона за приемане на групажи лекарствени продукти, палетно складиране и зона за складиране и разпределяне на отделните групи лекарствени продукти, оборудвана с линия за разпределяне на малки пратки за експедиция.
Сградата е разположена в рамките на ПИ 0430249, съгласно ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед №883/12.10.2007г. на и.д. Кмет на Община Аксаково и одобреният идеен проект, максимално из-теглена на изток към дъното на имота, като е освободена площ за стопански двор и паркинги от запад. Предвиден е вход за зареждане в югозападната част от партерния етаж и вход- изход при зона експедиция в северозападната част на сградата. Главният вход за служители в складовата и административната част е разположен по южната фасада на склада. Изградени са отделни вход и изход към прилежащия път с автоматични плъзгащи се портали и пешеходен турникет при входа в югозападната част на имота. В границите на имота са разположени необходимите съоръжения – трафопост, дизелагрегат и подземен спринклерен резервоар. В северозапаната част е осигурена и открита площадка – разтоварище за газови бутилки, захранващи отоплителната инсталация на сградата. Осигурен е обходен път с ширина 4м по периметъра на склада.

Категория на обекта – I-ва.

Застроена площ: 2805 м²
Разгъната застроена площ: Обща РЗП=3402м²; ЗП сутерен=422 м²

Възложител – Софарма Трейдинг АД