Настоящият проект предвижда реконструкция и надстрояване на СОУ „Св. Климент Охридски“, находящ се в УПИ II-1023,422,617,1022 „за училище“, кв. 38, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна.
Целта на разработката е модернизация, обновяване и увеличаване на капацитета на сграда на СОУ „Св. Климент Охридски“. Проектът обезпечава мерките заложени в Технически и Енергиен паспорти на сградата и предлага решение за надстрояване на сградата на училището в съответствие с ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ II-1023,422,617,1022 „за училище“, кв. 38, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна, одобрен с решение №362-13/17.05.2012 г. на Общински съвет Варна.

Категория на обекта – III-та

Възложител – СОУ “Св. Климент Охридски” гр.Варна