Проектът е изработен съгласно виза за проектиране №АУ118441ПР от 19.11.2013 г.,издадена от главния архитект на община Варна и по задание на инвеститора. В парцела има съществуваща пететажна учебна сграда – „Ректорат“ с идентификатор 10135.2557.152.1, съгласно КК на гр. Варна. Предмет на проекта е „Дисекционният сектор на Катедра по анатомия, хистология и ембриология“, който заема част от сутерена и част от партера на сградата. Цел на проекта е да се направи основен ремонт на сектора, като се реорганизират част от помещенията с цел по-добра, модерна функционалност.
С преустройството и ремонта не се променя ЗП и РЗП на сградата и не се предвиждат фасадни промени. Премахват се някои неносещи зидове, изграждат се няколко леки преградни стени, подменя се дограмата и всички инсталации.

Партерът се реорганизира за да се избегне анфиладното разполагане на помещенията. Обособяват се 5 самостоятелни дисекционни зали. Разширява се съблекалнята за сметка на фоайето.
В сутерена се премахват нефункциониращата част от оборудването в техническото помещение и се обособява нов склад. Двете складови помещения в дъното на коридора се променят в лаборатория и вивариум.
При предишен ремонт настилката на трупохранилището е понижена с 12 см под останалите, при което части от фундаментите на колоните са се отзовали над нея и практически не може да се ползва количка. Предвижда се настилката да се изравни и да се постави съвременно оборудване за съхранение на трупове. Складовото помещение до стълбищната клетка се обособява като хладилна камера.

Възложител – Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна