Настоящият проект за изграждане на Предприятие за преработка на продукти от риба, нерибни хидробионти и аквакултура е разработен съобразно задание от Възложителя и като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива, допуснат от Кметa на община Белослав.
Предприятието е предназначено за преработка на продукти от риба, нерибни хидробионти и аквакултура. Предвижда се изграждане на хладилни складове и климатизиран склад за суровини, преработващи участъци, обособена е производствена мръсна и чиста зона, климатизиран склад и хладилни складове за готова продукция, складове за отпадни продукти, складове за спомагателни материали и опаковки, санитарно битови помещения със санитарен пропуск чиста зона, офиси и товарно-разтоварни рампи. Теренът, върху който ще се изгражди предприятието се намира в ПИ 000484, местност „Балтата“, община Белослав, област Варна. Той е разположен на изток от гр. Белослав, от южната страна на Варненското езеро. В ситуационно отношение, сградата е разположена така, че да може да се реализират безконфликтно автомобилните транспортни потоци на суровини, готова продукция, работници и служители.

Категория на обекта – IV-та.

ЗП – 4072 кв.м;

РЗП – 6346 кв.м;

Възложител – „ФОРКИС БГ” ЕООД