Община Варна – Интегриран градски транспорт на Варна, част от
проект BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“
по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Обекта включва в себе си:

  1. Изграждането на коридор за бързи автобусни линии на масов градски обществен транспорт,
  2. Автоматизирана билетна система;
  3. Система за информация на пътниците в реално време;
  4. Подобрения на три броя крайни спирки – терминали-обръщачи;
  5. Изграждане на 150 бр. спиркозаслона;
  6. Изграждане на 16 800 м велоалеи;