Проектът във фаза ТП е проектиран на основание ПУП – ПРЗ на ПИ 012022, масив 12 по КВС на с. Изгрев, Община Суворово, одобрен със Заповед № 378/29.06.2007 г. на Кмета на Община Суворово.
Урегулираният поземлен имот е разположен в източния край на с. Изгрев, Община Суворово. Достъпът към имота е от югозапад.
В имота в зоната за застрояване ще се изградят следните подобекти: заведение за хранене, къща за гости, паркинг, басейн, многофункционално игрище и детска площадка.

– Къщата за гости – с две ателиета и десет стаи, една от които е предвидена за хора с увреждания.

– Заведението за хранене ще бъде изградено на едно ниво.
– Къщата за гости ще е на три нива.
– Детската площадка ще бъде еднакво леснодостъпна и от заведението за хранене и от къщата за гости.

Категория на обекта – V-та.

Обща ЗП за имота = 435.68м

Общо РЗП за имота 747.74м2

Възложител – ЕТ „ИЗГРЕВ-ИВЕЛИНА СТОЯНОВА”