Проектът на жилищната сграда е изработен съгласно ПУП – ПРЗ и РУП, одобрени със заповед № Г-170 от 30.06.2008г. на Кмета на Община Варна, писмо №9719/07.12.2007r. на НИПК – София и задание на инвеститора.

Сградата се състои от четири надземни етажа и един подземен етаж.

Проектирано е в новостроящата се сграда да бъде оборудван кабинет по дентална медицина. Оборудването на кабинета по дентална медицина ще бъде стандартно за целта.
В помещенията подовите настилки е предвидено да са топли, позволяващи влажно почистване и дезинфекция. Осигурени са собствени аспирационно-вентилационна система, отоплителна и климатична инсталация, проектирани в съответствие с „Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации“.

В конструктивен план носещата конструкция е стоманобетонна, скелетно-гредова, с носещи тухлени стени. Междуетажните покрития са стоманобетонни плочи.

Фундирането е система от единични и ивични монолитни фундаменти, свързани със стоманобетонни рандбалки.

Категория на обекта – IV-та.

Застроена площ: 235.81 м2

Разгъната застроена площ  /РЗП /: 502.93 м2

Възложител – „ВЕГА МЕНИДЖМЪНТ” ООД