Инвестиционният архитектурен проект е изготвен на база градоустройствен проект съгласно ЗРП и ЧКЗСП одобрен със заповед № Г-198/01.08.1995 г. на кмета на Община Варна.
Поземленият имот е ъглов, а основното застрояване е високоетажно.
Във функционално отношение в сградата са обособени: жилищна част и поликлиника. Жилищната част е разделена с два входа.

Категория на обекта – III-та.

Застроена площ – 439,61 м2;

Разгъната застроена площ – 3234,66 м2;

Възложител – „Кристина 92” ЕООД