Проектът за жилищната сграда е изработен по желание на Възложителя, съгласно виза за проектиране и на база на действащ градоустройствен план.
Съгласно ЗУТ строежът е трета категория.

Сградата е с жилищно предназначение. Разположена е в имот на
ул. „Дубровник” и се явява завършваща в поредица от сгради, долепени на странична регулационна линия.

Площ УПИ – 703 кв.м

Застроена площ – 419,98 кв.м
Разгъната застроена площ – 2456,12 кв.м

Възложител – „Спедстрой” ЕООД