Промени в Наредба №7: Aтелиетата ще могат да са със статут на жилища

Ателиетата ще могат да получават статут на жилища при определяне на предназначението на сградите.

За едностайните вече ще се разрешава да се разполагат и на север, североизток и северозапад. Досега се изискваше едностайните жилища да имат изложение само към юг, югоизток, югозапад, изток или запад.

Промяната ще позволи на собствениците на такива обекти да получават адресна регистрация и да използват произтичащите от нея права за достъп до социални услуги. Така ще се решат и проблемите за тези имоти при присъединяването към мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, предвиждат публикуваните за обществено обсъждане промени в Наредба № 7 за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Отпада условието помещенията в подпокривните пространства да имат най-малка височина от 1,5 м, предвижда още проектът на наредбата.

Изискването за светла височина на първия надземен етаж в нови жилищни сгради, когато етажът е предназначен за магазини и заведения за хранене, ще се отнася и за сградите със смесено предназначение.

Конкретното предназначение на нежилищните обекти в приземните етажи ще се определя с инвестиционния проект, а не както досега – с вписаната сигнатура в устройствения план. Определяне на конкретното предназначение на нежилищни обекти в приземните етажи още на етапа на устройственото планиране е нецелесъобразно. Това следва да се прави при инвестиционното проектиране според инвестиционните намерения на възложителя с отчитане на пазарните особености на местоположението, ориентацията и спецификата на обекта, пише в мотивите към нормативния акт.

Измененията ще дадат възможност на общините да одобряват задания за планове и техните изменения с по-облекчени изисквания за общата структура на територията и преобладаващото предназначение на нейните части. Премахват се съществуващи неясноти и се изяснява понятието „устройствен режим“ според това дали устройственият план е на община или на град. Сега изискванията за общите планове на общините се задават като такива за градове. За целта се определят детайлно типове устройствени зони с техните разновидности, конкретизиращи устройствения режим с предварително зададени устройствени показатели. Това е характерно за плановете от по-ниско равнище.

Проектът на Наредба № 7 е резултат от работата на междуведомствена работна група, назначена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Проектодокументите са публикувани на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Публикувано в новини. Постоянна връзка.

Коментарите са затворени.