Окончателно: Декември 2022 г. – краен срок всички сгради да имат технически паспорт

Декември 2022 г. е крайният срок, в който сградите в България трябва да имат изготвени технически паспорти и удължаване на този срок вече няма да има, съобщават от МРРБ.

Изискването за техническа паспортизация е от 2006-а. От 2007 г. вече се правят задължителните техническите паспорти на новите сгради – на обществените, както и на частните. По ред следват блоковете, а по-късно и другите постройки – къщите, уточняват от ДНСК.

Ако до края на следващата година дадена сграда няма такъв паспорт, по наказателна процедура кметът на общината ще възлага изготвянето му. По наредба процедурата ще се заплаща от собствениците, става ясно от изявление пред медиите на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев. Начините за изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) са два: общината се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземанията или се прави доброволно споразумяване със собствениците.

Техническият паспорт е абсолютно необходим документ за експлоатацията на всяка  сграда. Той обобщава информацията за изграждането ѝ, въвеждането в експлоатация и за всички елементи от нейните технически характеристики – елементи на строежа, конструктивна устойчивост, пожарна безопасност и други, вкл. показателите за енергийна ефективност.

Изискването за технически паспорт е част от европейска директива, той е задължителен за сградите държавна, общинска и частна собственост, получили разрешение за строеж от 2007 г. насам. Важи за новите строежи, за сгради след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ обект.

По статистически данни в България има общо 4 милиона жилища. Над 20 хиляди от тях са в сгради, които са стари и зле поддържани, което ще наложи предварително обследване – услуга, която се извършва от специализирани консултанти. Обследването ще каже какво по сградите се е амортизирало и какви мерки трябва да се предприемат, разясняват от Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК).   

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще съдейства за набавяне на информация за сградите – държавна собственост, а документацията за жилищните сгради трябва да бъде потърсена в общините, където се съхранява, ангажират се от МРРБ. По думите на  министър Йовев, почти няма неизвестна собственост на сгради или на самостоятелни обекти, така че в това отношение не се очакват затруднения.

Процентът  на съставените технически паспорти на съществуващите жилищни сгради, строени преди 2007 г., към днешна дата остава изключително нисък, отчита заместник-министър Валентин Йовев.

Отговарят експертите на ДНСК :

Кои сгради трябва да имат такъв документ по закон?
   
1. Нов строеж
Съгласно чл. 176а от Закона за устройство на територията (ЗУТ), след завършване на нов строеж, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж, се съставя технически паспорт на строежа. В него се определят сроковете за извършване на основните и текущите ремонти на строежа и се съдържат данни за всички издадени сертификати на строежа, изискващи се от други нормативни актове. Посочват се всички извършени реконструкции, основни ремонти и преустройства, съответствието на характеристиките на строежа с изискванията на действащите нормативни актове и документи и необходимите мерки за тяхното подобряване. Възложителят предоставя заверено копие от техническия паспорт на строежа на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
От министъра на регионалното развитие и благоустройството е издадена Наредба № 5 от 28 декември 2006г., с която се определят обхватът и съдържанието на техническите паспорти, както и редът за тяхното съставяне, предоставяне, регистриране и съхраняване.
Съгласно чл. 176б от ЗУТ, техническият паспорт на нов строеж се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител – за строежите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, преди въвеждането му в експлоатация от компетентния орган.
2.
Съществуващ строеж:
Техническият паспорт на съществуващ строеж се съставя след обследване на строежа за установяване на характеристиките му, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3, от консултант, получил удостоверение по реда на наредбата, или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност. В техническия паспорт на строежа в сроковете по наредбата по чл. 176а, ал. 6 се вписват задължителните строителни и монтажни работи за привеждане на строежите в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3. Сроковете за съставяне на техническите паспорти за отделните категории съществуващи строежи, в т.ч. държавна и общинска собственост, са определени в Наредба № 5 от 28 декември 2006г. за техническите паспорти на строежите, както следва:
    – техническите паспорти на съществуващи строежи – държавна, общинска или частна собственост, в т.ч. строежите – смесена държавна и частна собственост или смесена общинска и частна собственост, се съставят в срок до 2022 г.
 – за съществуващите строежи, на които по време на строителството е упражняван строителен надзор (за строежите, започнати след 1 септември 1999г.) и които са въведени в експлоатация преди влизане в сила на Наредбата, техническият паспорт може да се състави, без да се извършва обследване на строежа, ако лицето, на което е възложено да състави паспорта, удостовери, че строежът съответства на одобрената проектна (екзекутивна) документация и на разрешението за ползване (удостоверението за въвеждане в експлоатация). В тези случаи, техническият паспорт се съставя в срок до две години от влизане в сила на Наредбата.

След изтичане на срока, определен в Наредбата, кметът на общината възлага съставянето на технически паспорти на строежите, за които не са съставен за сметка на техните собственици, като за извършените разходи общината се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземането по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Не се съставят технически паспорти за допълващо застрояване (спомагателни, обслужващи, стопански и второстепенни постройки), огради и временни строежи.


Колко ще струва изготвянето на технически паспорт?

В чл. 9 от Наредбата е посочено, че собствениците на строежите възлагат с договор съставянето на техническите паспорти, поради което цената на тази услуга е предмет на договорни отношения между упражняващото строителен надзор лице (съответно техническия ръководител) от една страна и собствениците на строежа от друга.


Изискването за техническа паспортизация е отпреди десетина години, от 2007 г. вече се правят задължителните техническите паспорти на новите сгради – на обществените, както и на частните. По ред следват блоковете, а по-късно и другите постройки – къщите.

Крайния срок – декември 2022-а, в който всяка сграда трябва да има паспорт, започва да тече от януари тази година. Профилактичният преглед на старите сгради също е със задължителен характер.

Наред с ползата от издадения паспорт, че животът в сертифицираната сграда е по-сигурен, в по-голямата част от европейските страни сгради, които имат технически паспорт, се продават и по-скъпо. Техническият, както и енергийният паспорт, са неразделна част от имота при сделки.

Публикувано в новини с етикети , , . Постоянна връзка.

Коментарите са затворени.