МРРБ обещава единен регистър по устройство на територията

Депутатите продължават работа по новия проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ. бр. 1 от 2 Януари 2001 г.), внесен от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Проектът предвижда МРРБ да създаде и поддържа единен регистър по устройство на територията.

Регистърът ще съдържа информацията от всички регистри, досега водени от МРРБ, Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), областните администрации, общинските администрации и администрациите на районите в градовете с районно делене. Той ще е публичен, достъпен през уебсайта на МРРБ, се ангажират от институцията.

Предимствата : в регистъра ще се качват за ползване от заинтересованите страни всички разрешения за изработване и изменение на устройствени планове, актовете за тяхното одобряване, разрешения за строеж, за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и съответните заповеди за премахването им. В него ще се публикуват и технически паспорти и актове за въвеждане в експлоатация на строежи, удостоверения на консултантите, извършващи оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.

Със специална наредба ще бъдат утвърдени общи правила за организацията на административното обслужване и образци на документи за всички административни услуги, извършвани по реда на Закона за устройство на територията.

Практическото значение на въвеждането на единния регистър за гражданите и бизнеса е уеднаквяването на броя и вида на изискващите се документи и на съдържанието на заявленията за предоставяне на административни услуги, което ще намали административната тежест върху субектите.

Законопроектът цели още осигуряването на различни варианти за подаване на заявления за извършване на съответните услуги и получаване на изискваните актове от заявител, молител или жалбоподател.

За гражданите и бизнеса ще отпадне задължението да подават информация, налична в Единния регистър на МРРБ.

По новите правила тези данни ще бъдат установявани служебно от компетентните по административното производство административни органи, от организациите, предоставящи обществени услуги, лица, осъществяващи публични функции, както и от органите на съдебната власт.

Публикувано в новини с етикети , , . Постоянна връзка.

Коментарите са затворени.