Започва кампания за набиране на проекти по „Красива България” 2023-а

И по трите мерки може да се финансира благоустрояване на прилежащите външни пространства на съответните сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които те са разположени.

Стартира кампания за набиране на проекти по "Красива България"

До  20.02.2023 г. общините, областните управители и държавните институции могат да кандидатстват по проект „Красива България” към Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Ще бъдат финансирани проекти, които да осигуряват подобрени работни условия и по-качествено обслужване на гражданите.

Първата мярка „Подобряване на обществената среда в населените места

е насочена към развитието на устойчива, свързана и достъпна обществена среда. По тази мярка се допуска кандидатстване за строително-монтажни/ремонтни работи в сгради, вкл. със статут на недвижима културна ценност, които са за обществено обслужване в областта на: администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм.

„Подобряване на социалната инфраструктура”

има за цел да осигури подходяща и рентабилна образователна и здравна инфраструктура, както и да бъде използвана за оптимизация и модернизация на сградния фонд в сферата на дневните социални услуги.                                                     По тази мярка се допускат строително-монтажни/ремонтни работи в сгради, вкл. със статут на недвижима културна ценност, които са за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването и предоставянето на социални услуги от нерезидентен тип.

Третата мярка „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”

е за подпомагане на обновяването на условията на живот на групи в неравностойно положение чрез създаване на  подходяща социална инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип, които заменят институционалната грижа. Допускат се строително-монтажни/ремонтни работи в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, както и ново строителство за предоставяне на социални услуги от резидентен тип. Няма да бъдат финансирани проекти с обекти със статут на недвижима културна ценност.

И по трите мерки може да се финансира благоустрояване на прилежащите външни пространства на съответните сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които те са разположени. Още информация за условията и документи за кандидатстване: https://www.mlsp.government.bg/

Публикувано в новини | Коментарите са изключени за Започва кампания за набиране на проекти по „Красива България” 2023-а

Промени в Наредба №7: Aтелиетата ще могат да са със статут на жилища

Ателиетата ще могат да получават статут на жилища при определяне на предназначението на сградите.

За едностайните вече ще се разрешава да се разполагат и на север, североизток и северозапад. Досега се изискваше едностайните жилища да имат изложение само към юг, югоизток, югозапад, изток или запад.

Промяната ще позволи на собствениците на такива обекти да получават адресна регистрация и да използват произтичащите от нея права за достъп до социални услуги. Така ще се решат и проблемите за тези имоти при присъединяването към мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, предвиждат публикуваните за обществено обсъждане промени в Наредба № 7 за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Отпада условието помещенията в подпокривните пространства да имат най-малка височина от 1,5 м, предвижда още проектът на наредбата.

Изискването за светла височина на първия надземен етаж в нови жилищни сгради, когато етажът е предназначен за магазини и заведения за хранене, ще се отнася и за сградите със смесено предназначение.

Конкретното предназначение на нежилищните обекти в приземните етажи ще се определя с инвестиционния проект, а не както досега – с вписаната сигнатура в устройствения план. Определяне на конкретното предназначение на нежилищни обекти в приземните етажи още на етапа на устройственото планиране е нецелесъобразно. Това следва да се прави при инвестиционното проектиране според инвестиционните намерения на възложителя с отчитане на пазарните особености на местоположението, ориентацията и спецификата на обекта, пише в мотивите към нормативния акт.

Измененията ще дадат възможност на общините да одобряват задания за планове и техните изменения с по-облекчени изисквания за общата структура на територията и преобладаващото предназначение на нейните части. Премахват се съществуващи неясноти и се изяснява понятието „устройствен режим“ според това дали устройственият план е на община или на град. Сега изискванията за общите планове на общините се задават като такива за градове. За целта се определят детайлно типове устройствени зони с техните разновидности, конкретизиращи устройствения режим с предварително зададени устройствени показатели. Това е характерно за плановете от по-ниско равнище.

Проектът на Наредба № 7 е резултат от работата на междуведомствена работна група, назначена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Проектодокументите са публикувани на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Публикувано в новини | Коментарите са изключени за Промени в Наредба №7: Aтелиетата ще могат да са със статут на жилища

Ноември 2022: Нов старт на програмата за саниране

В началото на ноември стартира новата програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в България.

Над 1.4 млрд. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат вложени в санирането на сгради с минимум 4 самостоятелни жилища и повече от един собственик във всички 265 общини на страната.

Процедурите ще се управляват от общинските администрации, информира министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков на среща с ръководството на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Два етапа на кампанията

До края на септември за обществено обсъждане ще бъде публикуван пакетът документи по програмата, включително заложените критерии и изисквания.

„Общините ще имат голяма роля при изпълнението на проектите за саниране. Смятам, че местните власти, като най-близки до хората, ще бъдат много полезни и гъвкави при изпълнението на мерките. Процедурата ще стъпи на добрия опит от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, посочи Шишков.

Предвижда се подкрепата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд да протече на два етапа.

При първия ще може да се кандидатства до 31 март 2023 г, като сдруженията на собствениците ще получат безвъзмездно 100% от средствата за саниране.

Вторият етап за кандидатстване ще продължи до 31 декември 2023 г., като одобрените жилищни сгради ще получат 80% безвъзмездна финансова помощ от плана, а останалите 20% ще са за сметка на собствениците.

Условия за кандидатстване

Допустими за саниране ще са устойчиво конструктивни сгради – блокове или блок секции, проектирани преди 26 април 1999 г., без значение от вида строителство, каза заместник-министърът на регионалното развитие Десислава Георгиева.

Собствениците ще са задължени да регистрират сдружение с най-малко 67% съгласие за участие в програмата, както и 100% съгласие за изпълнение на строително-ремонтните дейности.

Всяко сдружение ще трябва да изготви за своя сметка технически паспорт на сградата, както и енергийно обследване.

„Нов момент в програмата е, че ще възстановим разходите за тези документи на сдруженията, с които сключим договори за саниране, така че на практика всички дейности ще бъдат покрити от безвъзмездната помощ от ЕС“, отбеляза заместник-министър Георгиева.

Блоковете, които не успеят да се класират за участие в програмата няма да могат да си възстановяват разходите за технически паспорт и енергийно обследване, допълни тя.

Освен задължителните обследване за енергийна ефективност и паспорт, сдружението ще трябва да има и партньорски договор със съответната община и да бъде изготвена индикативна количествено-стойностна сметка.

Няма да има предимство за собствениците на сдружения, които са подали документи за участие по Националната програма за енергийна ефективност и те ще трябва да кандидатстват наново, подавайки всички изисквани документи.

Причините за това са различните изисквания за постигане на енергиен клас по Плана за възстановяване и устойчивост спрямо условията по Националната програма за енергийна ефективност, обясни тя.

Всички сгради, които ще бъдат подкрепени по новата програма трябва да постигнат енергиен клас „B“ и минимум 30% спестявания на първична енергия.

Допустими дейности

Сред дейностите, които ще са допустими, са подмяна на дограми, монтаж на топлинна изолация по стени, покриви, подове, монтиране на възобновяеми енергийни източници.

Няма да се финансира подмяната на асансьори, но ще са допустими системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми енергийни източници, ремонт или подмяна на отоплителни, охладителни и вентилационни системи в общите части на сградата, замяна на вертикалните отоплителни системи с хоризонтални, ремонт на електрическите системи в общите части и монтаж на енергоспестяващо осветление, системи за автоматизирано осветление и отопление на сградите и др.

Допустими за финансиране ще са също съпътстващите строително-монтажни дейности в хода на изпълнение на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на общите части, както и за възстановяване в първоначалния вид на собствеността на хората, която е нарушена при монтирането на дограма или други за отстраняване на локални дефекти и повреди, ремонт на пожарна техника, мълниезащитата на сградите, осигуряване на достъпна архитектурна среда и др.

Няма да се финансират дейности като вертикална планировка на сградите, ремонт на ВиК системите, обзавеждане или смяна на отоплителните уреди на жилищата.

По програмата ще бъдат определени референти цени, които да бъдат следвани при подготовката на бюджетите на проектите.

Вече няма да важи принципът „Първи по време, първи по право“ и така няма да има гаранция, че първите собственици, които подадат проектите си, ще бъдат санирани първи.

„Всички проекти ще бъдат оценявани строго, съгласно одобрените критерии и ще има подбор, така че да сме сигурни, че ще изпълним условията на ЕС за постигане на отлични резултати по отношение на енергийната ефективност на сградите“, посочват от МРРБ.

Сред критериите за одобрение ще са процент енергийно спестяване на първична енергия, очаквано годишно спестяване на въглероден диоксид, ефективност на инвестицията за енергийна ефективност, брой санирани самостоятелни обекти в сградата и т.н.

Предвидени са и бонуси за сградите според нивото на ангажираност на собствениците на обекти към изпълнението на проекта, постигането на клас „А“ на енергийна ефективност, внедряване на ВЕИ в сградата или допринасяне на сградата към архитектурния облик на населеното място, ако има общински наредби, изискващи определен изглед на фасадите.

По данни на министерството досега по Националната програма за енергийна ефективност са обновени 2022 жилищни сгради с обща площ над 11 млн. кв. м за близо 270 хил. души. По оперативна програма „Региони в растеж“ са санирани още 745 многофамилни сгради с близо 1.3 млн. кв. м площ.

Публикувано в новини | Коментарите са изключени за Ноември 2022: Нов старт на програмата за саниране

Проект : Пълна дигитализация на имотния регистър

Пълна дигитализация на имотния регистър предлага Министерството на правосъдието, което публикува за обществено обсъждане промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, администриран от Агенцията по вписванията.

Проектът предвижда създаване на електронни партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи.

Законодателната реформа в системата на вписванията чрез преминаване от персонална към реална система на вписване бе предвидена още  2000 г. Тя предвиждаше и имотният регистър да се води не само на хартия, а паралелно и в електронен вид. Но повече от 20 години това не бе направено. Вписванията продължават да се осъществяват по персоналната система само на хартия, което е посочено и в мотивите към законопроекта.

С предлагания сега проектозакон имотният регистър се урежда нормативно като обща електронна база данни, съдържаща електронните партиди на недвижимите имоти и електронните партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи.

На 20 януари т.г. Агенцията по вписванията предостави шест нови електронни услуги през единния портал https://portal.registryagency.bg/, с което беше завършен проектът за надграждане на Имотния регистър. Риегистърът е  част от Стратегията за развитие на електронното управление в България. Тя се реализира с финансовата подкрепа на оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Публикувано в новини | Етикети: , | Коментарите са изключени за Проект : Пълна дигитализация на имотния регистър

Съкратени срокове за издаване на разрешения за строеж, отпада инженерингът – отдeлни oбщecтвeни пopъчĸи зa избop нa пpoeĸтaнт, нaдзop и cтpoитeл

MPPБ подготвя пpoмeни в ЗУТ. Целта е ограничаване на корупцията и повишаване на ĸaчecтвoтo нa cтpoитeлcтвoтo. Мудните пpoцeдypи зa издaвaнe нa paзpeшeния зa cтpoeж ca пpичинa чyждecтpaннитe инвecтитopи да загърбват България, cъздaвaт ycлoвия зa ĸopyпциoнни пpaĸтиĸи, зaяви миниcтъp Bиoлeтa Koмитoвa. Съкращаването на сроковете за РС щe oблeĸчи и  инвecтитopитe, и гpaждaнитe и aдминиcтpaциятa, категорична е арх.Комитова.

MRRB logo

Трябват промени и заради „непpилoжeнaтa peгyлaция“, дoвeла дo cтpoитeлнa зaбpaнa в цялaтa cтpaнa. Cпopeд пpиeтия cъc caнĸция нa HС пpeз фeвpyapи т.г. члeн 148 в ЗУT, нa тepeни, ĸъдeтo нe e пpилoжeнa peгyлaция, нe мoжe дa ce cтpoи. Изменението в закона бе oбжaлвaно oт oмбyдcмaнa Диaнa Koвaчeвa и пo ĸaзyca имa cтaнoвищa нa BАС и на ВКС, чe то e пpoтивoĸoнcтитyциoнно.

Търсим приемливо за всички страни решение. Сегашното положение създава проблеми не само в София и големите градове, но и зa нaй-мaлĸия имoт в нaй-мaлĸoтo ceлo. Наложителна е бърза зaĸoнoдaтeлнa пpoмянa зa ypeждaнe нa ĸaзyca,казват от МРРБ. „Иcĸaмe дa пoмoгнeм нa oбщинитe, зaтoвa пpeдлaгaмe вpъщaнe нa yличнaтa тeгoбa, зa дa мoгaт тe дa пpидoбивaт чacти oт имoти зa изгpaждaнe нa нeoбxoдимaтa yличнa мpeжa и тexничecĸa инфpacтpyĸтypa. Сега инвecтитopи и coбcтвeници нa имoти плaщaт по недопустим начин двoйнo зa eднo и cъщo нeщo“, е преценката на зaмecтниĸ-миниcтъp Ивaн Шишĸoв.

Промяна трябва и по отношение на валидността нa paзpeшeниятa зa cтpoeж. Досега валидността бe oбвъpзaнa c дaтaтa нa oтĸpивaнeтo нa cтpoитeлнaтa плoщaдĸa. Задача е peглaмeнтиpaне на cpoĸoвeтe oт мoмeнтa нa издaвaнeтo нa paзpeшeниeтo нa cтpoeж, смята нaчaлниĸът нa ДHCK Bлaди Kaлинoв. 

И още: ДHCK нямa пpaвoмoщия дa пpoвepявa cтpoитeлни ĸнижa и paзpeшeния зa пocтaвянe нa пpeмecтвaeми oбeĸти, ĸaĸъвтo e, примерно, cлyчaят нa „Cмoĸиня“. Съответно дирекцията нe мoжe дa издaвa зaпoвeди зa пpeмaxвaнe нa тaĸивa. Според предлаганите изменения в ЗУТ, дирекцията трябва да мoжe дa извършва проверките и дa издaвa зaпoвeди зa пpeмaxвaнe нa нeзaĸoнocъoбpaзни обекти, уточнява apx. Kaлинoв.

Инжeнepингът тpябвa дa oтпaднe зa вcичĸи cтpoeжи в Бългapия, в ĸoитo имa дори и само лев дъpжaвни cpeдcтвa, смятат експертите от екипа на министър Комитова. Залогът е пoдoбpяване на ĸaчecтвoтo нa cтpoeжитe, нaмaляване на цeните и ограничаване на ĸopyпциятa. Това може да стане като зa peaлизaциятa нa eдин oбeĸт щe ce пpoвeждaт oтдeлни oбщecтвeни пopъчĸи зa избop нa пpoeĸтaнт, нaдзop и cтpoитeл. Tака ще бъде орязана възможността дa ce нaдпиcвa cмeтĸaтa, щe имa peaлнo cъcтeзaниe зa цeнa, ĸaчecтвo и cpoĸoвe, е преценката на apx. Koмитoвa.

Според  подготвяните нови промени в ЗУТ, след отпадането на изиcĸвaнeтo зa зaдължитeлнo cъcтaвянe нa тexничecĸи пacпopти зa вcичĸи cгpaди дo 2024 г., технически паспорт на сграда ще се изисква caмo пpи извъpшвaнe нa peĸoнcтpyĸция или peмoнт.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Съкратени срокове за издаване на разрешения за строеж, отпада инженерингът – отдeлни oбщecтвeни пopъчĸи зa избop нa пpoeĸтaнт, нaдзop и cтpoитeл

„СС-Консулт“ ЕООД e бенефициент по програма „Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от COVID-19“

Публикувано в новини | Коментарите са изключени за „СС-Консулт“ ЕООД e бенефициент по програма „Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от COVID-19“

Удължават срока за техническите паспорти на сгради до 2024-а

Удължават срока за техническите паспорти на съществуващите строежи до 31 декември 2024 г. предвижда проект от края на м.април за изменение на Наредба № 5. Документът е публикуван от МРРБ за обществено обсъждане.

Срокът ще важи, както и досега, за сградния фонд – държавна, общинска, частна и смесена собственост, както и за техническата инфраструктура.

Причина за промяната на календара за техническите паспорти е COVID кризата. След последната, четвърта промяна на срока за съставяне на технически паспорти бе до 2022 г.

В края на 2020 г. обновените съществуващи жилищни сгради с технически паспорти са малко над 2 200.

Приетата от правителството Дългосрочна национална стратегия за подпомагане на обновяването на националния сграден фонд предвижда до 2050 г.да бъдат обновени 60% от жилищния фонд..

Мерките за енергийна ефективност и енергоспестяване се предвижда да бъдат съчетани по подходящ начин с техническите мерки за устойчивост на конструкцията и безопасност в случай на пожар, хигиена, здраве и околна среда, достъпност и безопасност при експлоатация. В този процес техническата паспортизация на сградния фонд има съществена роля за устойчивото развитие на сградния сектор, пише в Стратегията за обновяване на националния сграден фонд.

По информация на МРРБ се обмисля платформа за дигитализация на техническите паспорти.

Публикувано в новини | Етикети: | Коментарите са изключени за Удължават срока за техническите паспорти на сгради до 2024-а

НСИ: София и Варна привличат половината от жилищното строителство у нас за 2020 -а

Над половината от новото жилищно строителство в България през изминалата година е концентрирано в София и Варна, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

В столицата през пандемичната 2020-а е започнало строителството на близо 8 000 нови жилища с обща разгъната застроена площ (РЗП) малко над 1 млн. кв. м.. Във Варна през същия период имаме строителство на 3 692 нови жилища с обща площ над 460 хил. кв. м.

Като цяло в страната новозапочнатите жилища  са 20 735. Спрямо предходната година има повсеместен спад с над 9%, вкл.в градовете „отличници“ – София и Варна.

На трето място по ново жилищно строителство се нарежда Пловдив. Сред четирите най-големи града у нас той е единственият, който бележи ръст и по брой новозапочнати жилища, и на база общата им площ. В Града под тепетата е стартирало строителството на 2 406 нови жилища, с 479 повече спрямо година по-рано при ръст на тяхното РЗП с 22,8% на годишна база.

Пловдив е с най-силно увеличение на издадените разрешения за строеж за 2020-а, като в края на периода той дори е достигнал исторически връх – основание да се очаква нов бум на жилищното строителство там следващите години.

Публикувано в новини | Етикети: , | Коментарите са изключени за НСИ: София и Варна привличат половината от жилищното строителство у нас за 2020 -а

Задължително дистанционно отчитане на топломерите, срокът за смяна на уредите е 2027 г.

Всички уреди за дялово разпределение върху радиаторите, топломерите и водомерите за топла вода, монтирани след 25.10.2020 г., задължително трябва да са с дистанционно отчитане, залагат последните промени на Закона за енергийната ефективност, приети от парламента. Всички уреди с изтекла годност или повредени, ще бъдат сменяни с нови с дистанционно отчитане. Обновяването ще става поетапно с краен срок 1 януари 2027 г.

Ново е и изискването при инвестиционните проекти за изграждане и преустройство да се осигурява възможност за монтиране на устройства за регулиране на температурата във всяка стая, при проектирането на сгради след януари 2021-а трябва да се предвижда близко до нулево потребление на енергия. 

До 2050-а в България трябва да бъдат санирани 60% от жилищния фонд и близо 17% от нежилищния. Целта е спестяване на 7 329 гигаватчаса енергия годишно, залага вече приетата “Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради с хоризонт на изпълнение до 2050-а“.

Само за санирането на жилищните сгради до 2025 г. са необходими по около 257 млн. лв. годишно, а до 2030-а – по над половин милиард лева всяка година. Заложената по програмите сума до 2050 г. е общо близо 25 млрд. лв. Схемите за финансиране засега не се конкретизират.

Публикувано в новини | Етикети: , , | Коментарите са изключени за Задължително дистанционно отчитане на топломерите, срокът за смяна на уредите е 2027 г.

2,5 млрд.лв.за енергийна ефективност през 2021-а

Ще се финансират и еднофамилни сгради, както и възобновяеми енергийни източници

Най-голямото предизвикателство през 2021 г. е новата Програма за подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд по Плана за възстановяване и устойчивост на България. Ще се иновират както жилищни, така и публични, и промишлени сгради. За първи път ще се финансират и еднофамилни жилищни сгради, не само старите панелни блокове, съобщи в интервю за БТА министърът на регионалното развитие Петя Аврамова.

Неокончателната рамка залага проекти за 2,5 млрд. лв., като най-големият ресурс  – 1,7 млрд. лв., е за саниране на жилища. Новата програма позволява да се инвестира и в съвременни технологии и възобновяеми енергийни източници.

Предвидената в първоначалния разчет безвъзмездна помощ за публични сгради е 417 млн. лв., а за промишлените – над 282 млн. лв. Финансирането може да бъде както грантово, така и комбинирано с финансови инструменти.    

Крайният срок за официално подаване на Националните планове за възстановяване и устойчивост на държавите членки пред Европейската комисия е 30 април 2021 г.

Съгласно финансовите изисквания на ЕС първите две години ще са особено важни, тъй като 70 на сто от прогнозните средства, съставляващи грантове, следва да бъдат договорени до края на 2022 г.

За саниране досега са дадени над 2 млрд. лева. 1 917 блока са обновени в резултат на изпълнението на мерките по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 105 остават за довършване.

Общият брой на сключените договори за финансиране на мерки за повишаване на енергийната ефективност с Българската банка за развитие досега е 2 022. От въведените в експлоатация 1 917 многофамилни жилищни сгради най-много са в градовете Бургас (205), Благоевград (143), София (118) и Хасково (100).

За всички, одобрени за участие в програмата сгради (от 16 области в страната), предвидените мерки са изпълнени. Води Бургас (с 236 санирани блока), следват Благоевград (189), Стара Загора (111), Пазарджик (69), Кюстендил (65), Перник (62), София област (61), Кърджали (58), Смолян (55), Габрово (50), Шумен (45), Ямбол (39), Враца (36), Търговище (33), Разград (22), Монтана (18).

Публикувано в новини | Етикети: , , , , , | Коментарите са изключени за 2,5 млрд.лв.за енергийна ефективност през 2021-а

Златибор -„Торник“ в Сърбия с най-дългия кабинков лифт в света

В Сърбия откриха най-дългия кабинков лифт в света – девет километровата линия „Златната голндола“. Тя свързва центъра на Златибор със ски зона Торник. 

Зимният планински център бе разрушен по време на бомбардировките през 1999 г., а реконструкцията му започна през 2004-а. Самата въжена линия се строи от 2016-а, струва около 13 млн. евро.

Съоръжението разполага с 55 кабини, пътуването в една посока продължава 25 минути. Еднопосочен билет за „Златната гондола“ струва 1 000 динара (9 евро) за възрастни и 550 динара за деца.

Публикувано в новини | Етикети: , , | Коментарите са изключени за Златибор -„Торник“ в Сърбия с най-дългия кабинков лифт в света

Строителните предприемачи са против нови текстове „кръпки“ в ЗУТ за т.нар. частни улици

Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) реагира остро срещу последно предложените промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Новите текстове търсят възможност за решаване на проблема с т.нар. частни улици, както и с имоти в междублоковите пространства. Тези казуси са особено характерни за София, но съществуват и създават трудности и в много други областни центрове.

Според предприемачите законодателите се готвят да направят поредна кръпка в ЗУТ, основен закон за работата на строителния строителният бранш.

В София в новите южни квартали улиците са прокарани върху частна земя, която общината трябва да отчужди или изкупи, иначе няма право да ги благоустроява. Цели квартали – „Витоша-ВЕЦ Симеоново, „Кръстова вада“, „Манастирски ливади“ и др., са с лоша улична настилка и без тротоари, защото общината няма право да инвестира в частна собственост.

В посочените три квартала уличната площ за изкупуване е 180 дка, цената е между 200 и 400 лева/кв.м. Само за там ще са нужни поне 50 млн.лева, а общината е заделила общо за отчуждаване 15 млн. лева, уточнява „Дневник“ в материал по темата.

Депутатите от управляващата коалиция Александър Ненков (ГЕРБ) и Искрен Веселинов (ВМРО, Обединени патриоти) са вносители на конкретните текстове за изменение в устройствения закон. Те де факто копират действащата практика в Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столичната община – разрешение за строеж да се издава само ако улицата е общинска, предлагат това да се узакони чрез ЗУТ.

От години насам в София частни собственици се оказват в принудително положение да дарят на общината част от имота си, където минава улицата, за да получат искано строително разрешение. Други остават с години с блокирани проекти, чакайки общината да изкупи частта от имота им, върху която минава улица, но общината протака защото „няма предвидени достатъчно средства“.

Опитът на ГЕРБ и ВМРО да узаконят практиката на НАГ и тя да действа на национално ниво мина в началото на декември на второ четене във водещата ресорна парламентарна комисия – по регионално развитие, строителство и благоустройство. Текстовете са получили и одобрение от експерти на МРРБ и ДНСК.

Много вероятно е текстът на новосъздадената ал.16 на чл.148 от ЗУТ, предложен от депутатите Ненков и Веселинов, да бъде одобрен и от мнозинството в парламента. Той гласи:

„Разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот се издава само при приложен подробен устройствен план (ПУП) по отношение на регулацията, в т.ч. уличната регулация, свързваща обекта с уличната или пътна мрежа и осигуряваща достъп до съответния поземлен имот. При урегулиран поземлен имот с лице на повече от една улица е достатъчно уличната регулация да е приложена по улицата, по която се осъществява достъпът до строежа“.

Гласове в парламента, които опонират на предложението, предупреждават : „От промяната следва, че собственици не могат да си ползват имота, защото общината не може да си изпълни задължението да отчуждава“.

Строителните предприемачи възразяват остро не само срещу текстовете, които искат да променят ЗУТ за т.нар.частни улици по описания начин.

„Разрешението за строеж се издава в условията на обвързана компетентност, когато са изпълнени условията по чл.148 ал.4 и ал.8. Предложената нова ал. 16 поставя издаването на този административен акт в условия на оперативна самостоятелност, тъй като прилагането на улична регулация е задължение на общината, която следва да изплати обезщетения по отчуждителните производства и да организира практическото изграждане на уличната мрежа„, се посочва в отворено писмо на НАСП.

Писмото на експертите от гилдията е изпратено до министъра на правосъдието Десислава Ахладова, до Висшия адвокатски съвет и до главните архитекти на 24-те района в София. Строителите предприемачи са против промените „на парче“ в ЗУТ. „Това е основният законодателен акт, по който се строи в държавата, а е променян вече над 90 пъти“, се казва в писмото на асоциацията.

От НАСП изискват изцяло нов закон, а не поредно кърпене на ЗУТ.

От години решение на проблемите се търси чрез промени на конкретни членове, което не дава резултат, защото проблемите в областта са принципни и за тяхното решаване трябват кардинални действия. По своята същност законът е неработещ, а гражданските протести при всяко ново законно строителство доказват, че недоверието към въведената регулация е огромно„, заявяват строителните предприемачи.

Предложението на НАСП е да се изготви изцяло нов закон, който да регламентира изоснови отношенията в строителството с баланс между гражданския интерес и бизнеса.

Асоциацията заявява, че подкрепя предложението на Камарата на архитектите в България за опростяване на процедурите и административната тежест чрез приемане на три изцяло нови закона – за регулиране на териториите, за проектирането и за строителството.

От НАСП предлагат и свой вариант на промени в текстовете на ЗУТ, които се отнасят до гилдията на строителните предприемачи.

Строителството формира 15% от брутния вътрешен продукт на страната, всяко пето семейство пряко или косвено се изхранва от работа в сектора, обръщат внимание от бранша.

„Всички ние сме отговорни за това обществен оборот за милиарди левове да се управлява по един неработещ закон. Всички участници в процеса имаме отговорност за ситуацията, но е настъпил моментът да рестартираме системата и след анализ на натрупания негативен опит да създадем работещо и справедливо законодателство“, предлага Асоциацията на строителните предприемачи. 15.12.2020 г.

Публикувано в новини | Етикети: , , | Коментарите са изключени за Строителните предприемачи са против нови текстове „кръпки“ в ЗУТ за т.нар. частни улици

Окончателно: Декември 2022 г. – краен срок всички сгради да имат технически паспорт

Декември 2022 г. е крайният срок, в който сградите в България трябва да имат изготвени технически паспорти и удължаване на този срок вече няма да има, съобщават от МРРБ.

Изискването за техническа паспортизация е от 2006-а. От 2007 г. вече се правят задължителните техническите паспорти на новите сгради – на обществените, както и на частните. По ред следват блоковете, а по-късно и другите постройки – къщите, уточняват от ДНСК.

Ако до края на следващата година дадена сграда няма такъв паспорт, по наказателна процедура кметът на общината ще възлага изготвянето му. По наредба процедурата ще се заплаща от собствениците, става ясно от изявление пред медиите на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев. Начините за изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) са два: общината се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземанията или се прави доброволно споразумяване със собствениците.

Техническият паспорт е абсолютно необходим документ за експлоатацията на всяка  сграда. Той обобщава информацията за изграждането ѝ, въвеждането в експлоатация и за всички елементи от нейните технически характеристики – елементи на строежа, конструктивна устойчивост, пожарна безопасност и други, вкл. показателите за енергийна ефективност.

Изискването за технически паспорт е част от европейска директива, той е задължителен за сградите държавна, общинска и частна собственост, получили разрешение за строеж от 2007 г. насам. Важи за новите строежи, за сгради след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ обект.

По статистически данни в България има общо 4 милиона жилища. Над 20 хиляди от тях са в сгради, които са стари и зле поддържани, което ще наложи предварително обследване – услуга, която се извършва от специализирани консултанти. Обследването ще каже какво по сградите се е амортизирало и какви мерки трябва да се предприемат, разясняват от Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК).   

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще съдейства за набавяне на информация за сградите – държавна собственост, а документацията за жилищните сгради трябва да бъде потърсена в общините, където се съхранява, ангажират се от МРРБ. По думите на  министър Йовев, почти няма неизвестна собственост на сгради или на самостоятелни обекти, така че в това отношение не се очакват затруднения.

Процентът  на съставените технически паспорти на съществуващите жилищни сгради, строени преди 2007 г., към днешна дата остава изключително нисък, отчита заместник-министър Валентин Йовев.

Отговарят експертите на ДНСК :

Кои сгради трябва да имат такъв документ по закон?
   
1. Нов строеж
Съгласно чл. 176а от Закона за устройство на територията (ЗУТ), след завършване на нов строеж, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж, се съставя технически паспорт на строежа. В него се определят сроковете за извършване на основните и текущите ремонти на строежа и се съдържат данни за всички издадени сертификати на строежа, изискващи се от други нормативни актове. Посочват се всички извършени реконструкции, основни ремонти и преустройства, съответствието на характеристиките на строежа с изискванията на действащите нормативни актове и документи и необходимите мерки за тяхното подобряване. Възложителят предоставя заверено копие от техническия паспорт на строежа на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
От министъра на регионалното развитие и благоустройството е издадена Наредба № 5 от 28 декември 2006г., с която се определят обхватът и съдържанието на техническите паспорти, както и редът за тяхното съставяне, предоставяне, регистриране и съхраняване.
Съгласно чл. 176б от ЗУТ, техническият паспорт на нов строеж се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител – за строежите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, преди въвеждането му в експлоатация от компетентния орган.
2.
Съществуващ строеж:
Техническият паспорт на съществуващ строеж се съставя след обследване на строежа за установяване на характеристиките му, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3, от консултант, получил удостоверение по реда на наредбата, или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност. В техническия паспорт на строежа в сроковете по наредбата по чл. 176а, ал. 6 се вписват задължителните строителни и монтажни работи за привеждане на строежите в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3. Сроковете за съставяне на техническите паспорти за отделните категории съществуващи строежи, в т.ч. държавна и общинска собственост, са определени в Наредба № 5 от 28 декември 2006г. за техническите паспорти на строежите, както следва:
    – техническите паспорти на съществуващи строежи – държавна, общинска или частна собственост, в т.ч. строежите – смесена държавна и частна собственост или смесена общинска и частна собственост, се съставят в срок до 2022 г.
 – за съществуващите строежи, на които по време на строителството е упражняван строителен надзор (за строежите, започнати след 1 септември 1999г.) и които са въведени в експлоатация преди влизане в сила на Наредбата, техническият паспорт може да се състави, без да се извършва обследване на строежа, ако лицето, на което е възложено да състави паспорта, удостовери, че строежът съответства на одобрената проектна (екзекутивна) документация и на разрешението за ползване (удостоверението за въвеждане в експлоатация). В тези случаи, техническият паспорт се съставя в срок до две години от влизане в сила на Наредбата.

След изтичане на срока, определен в Наредбата, кметът на общината възлага съставянето на технически паспорти на строежите, за които не са съставен за сметка на техните собственици, като за извършените разходи общината се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземането по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Не се съставят технически паспорти за допълващо застрояване (спомагателни, обслужващи, стопански и второстепенни постройки), огради и временни строежи.


Колко ще струва изготвянето на технически паспорт?

В чл. 9 от Наредбата е посочено, че собствениците на строежите възлагат с договор съставянето на техническите паспорти, поради което цената на тази услуга е предмет на договорни отношения между упражняващото строителен надзор лице (съответно техническия ръководител) от една страна и собствениците на строежа от друга.


Изискването за техническа паспортизация е отпреди десетина години, от 2007 г. вече се правят задължителните техническите паспорти на новите сгради – на обществените, както и на частните. По ред следват блоковете, а по-късно и другите постройки – къщите.

Крайния срок – декември 2022-а, в който всяка сграда трябва да има паспорт, започва да тече от януари тази година. Профилактичният преглед на старите сгради също е със задължителен характер.

Наред с ползата от издадения паспорт, че животът в сертифицираната сграда е по-сигурен, в по-голямата част от европейските страни сгради, които имат технически паспорт, се продават и по-скъпо. Техническият, както и енергийният паспорт, са неразделна част от имота при сделки.

Публикувано в новини | Етикети: , , | Коментарите са изключени за Окончателно: Декември 2022 г. – краен срок всички сгради да имат технически паспорт

МРРБ обещава единен регистър по устройство на територията

Депутатите продължават работа по новия проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ. бр. 1 от 2 Януари 2001 г.), внесен от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Проектът предвижда МРРБ да създаде и поддържа единен регистър по устройство на територията.

Регистърът ще съдържа информацията от всички регистри, досега водени от МРРБ, Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), областните администрации, общинските администрации и администрациите на районите в градовете с районно делене. Той ще е публичен, достъпен през уебсайта на МРРБ, се ангажират от институцията.

Предимствата : в регистъра ще се качват за ползване от заинтересованите страни всички разрешения за изработване и изменение на устройствени планове, актовете за тяхното одобряване, разрешения за строеж, за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и съответните заповеди за премахването им. В него ще се публикуват и технически паспорти и актове за въвеждане в експлоатация на строежи, удостоверения на консултантите, извършващи оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.

Със специална наредба ще бъдат утвърдени общи правила за организацията на административното обслужване и образци на документи за всички административни услуги, извършвани по реда на Закона за устройство на територията.

Практическото значение на въвеждането на единния регистър за гражданите и бизнеса е уеднаквяването на броя и вида на изискващите се документи и на съдържанието на заявленията за предоставяне на административни услуги, което ще намали административната тежест върху субектите.

Законопроектът цели още осигуряването на различни варианти за подаване на заявления за извършване на съответните услуги и получаване на изискваните актове от заявител, молител или жалбоподател.

За гражданите и бизнеса ще отпадне задължението да подават информация, налична в Единния регистър на МРРБ.

По новите правила тези данни ще бъдат установявани служебно от компетентните по административното производство административни органи, от организациите, предоставящи обществени услуги, лица, осъществяващи публични функции, както и от органите на съдебната власт.

Публикувано в новини | Етикети: , , | Коментарите са изключени за МРРБ обещава единен регистър по устройство на територията