Реконструкция и ремонт на Читалище „ПРОБУДА-1928” в ПИ 493, кв. 47 по плана на село Устрем, Община Тополовград, Област Хасково

Реконструкция и ремонт на Читалище „ПРОБУДА-1928” село Устрем, Община Тополовград

Извършени услуги:

Технически паспорт на Професионална гимназия по икономика “д-р Иван Богоров”

Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ и Основно училище „Антон Страшимиров” гр. Варна, ж.к. „Младост” 2, ул. „Иван Церов”, гр. Варна

Извършени услуги:

Технически паспорт и заснемане на поликлиника, стоматологична лаборатория и гаражи – гр. Аксаково

Технически паспорт и заснемане на поликлиника, стоматологична лаборатория и гаражи – гр. Аксаково, общ. Аксаково, УПИ ХV- за поликлиника и трафопост, кв. 25

Извършени услуги:

Преустройство на банка ДСК Нови пазар

гр. Нови пазар, ул. „Цар Освободител“16
Възложител: Банка ДСК

Извършени услуги: