Община Варна – Интегриран градски транспорт на Варна

Интегриран градски транспорт на Варна, част от
проект BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“
по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Извършени услуги:

Община Варна – Аспарухов мост

Аспарухов Мост гр. Варна

Извършени услуги:

ПСОВ и битова канализация, реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Попович

Извършени услуги:

Газоразпределителна мрежа гр. Шумен

гр. Шумен
Възложител: Черноморска Технологична Компания АД

Извършени услуги:

Газоразпределителна мрежа гр. Дългопол – Етап 1

Извършени услуги:

Реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоарите по бул. 6-ти септември, гр. Борово

Реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоарите по бул. 6-ти септември, гр. Борово

Извършени услуги:

Технически паспорт на Средно общообразователно училище „Гео Милев“, гр. Варна

Технически паспорт на Средно общообразователно училище „Гео Милев“, бул. „Република“ №124А, гр. Варна

Извършени услуги:

Технически паспорт за язовир в землището на с. Приселци с концесионер „МТГ-Делфин” АД

Технически паспорт за язовир в землището на с. Приселци с концесионер „МТГ-Делфин” АД

Извършени услуги:

Битова канализация и изместване на дъждовна канализация

гр. Варна
УПИ I-207, 208, кв. 12, ж.к. „Възраждане”, I-ви м.р.
Възложител: Оркид Сийсайд Апартаментс ЕООД

Извършени услуги:

Бетонов комплектен трансформаторен пост /БКТП/

Бетонов комплектен трансформаторен пост /БКТП/ 2х630 ква, 10/0.4 кв със захранваща кабелна линия чрез “разкъсване” на кабелна линия 10 кв извод “Хемус” между ТП № 463 и ТП № 461, находящ се в урегулиран поземлен имот I – 1308, кв. 37, по плана на 25-ти м.р., ул. “Роза”, гр. Варна

Извършени услуги: