Кадастралната карта и кадастралните регистри – само в цифров вид

Кадастралната  карта и кадастралните регистри ще се създават и поддържат в цифров вид чрез информационната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/. Това предвиждат промени в специализираната наредба, която действа от 2017-а година,съобщават от МРРБ.

MRRB logo

Пада изискването за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри в графичен и писмен вид, в т.ч. и схемите на етажи. Новата проекто-наредба е разработена във връзка с приетите през 2019 г. промени в Закона за кадастъра и имотния регистър.

АГКК вече предоставя над 25 електронни услуги. Най-търсените са издаване на скица на поземлени имоти, скица на сгради, схема на самостоятелни обекти и удостоверение за приет проект за изменение на кадастралната карта и на кадастралните регистри.

Подаването на заявления по електронен път и обработката на документи в цифров вид ще облекчи работата на правоспособните лица по кадастър. Въвежда се изискване те да подписват проектите за изменение с квалифициран електронен подпис.

За да бъде намалена административната тежест за гражданите и бизнеса, вече няма да се налага издаването на документ, доказващ, че обектите са нанесени в кадастъра. Проверката за новопостроени или преустроени сгради ще се извършва служебно от органите, които ги въвеждат в експлоатация, които ще са с осигурен достъп до информационната система на АГКК.

Наредбата уточнява детайлно условията, при които се установява наличието на явна фактическа грешка в кадастралната карта и начина за нейното отстраняване. Ще има и нов ред за уведомяване на заинтересованите лица при започване на производство за изменение при непълнота или грешка и при явна фактическа грешка. Прецизират се изискванията за извършването на изменения на кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани с отразяване на граници, определени в подробен устройствен план и нанасяне на сграда в резултат на надстрояване, преустройство и др.

Проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 – 5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е публикуван на електронните страници на МРРБ, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Портала за обществени консултации. Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на: Портала за обществени консултации (изисква се регистрация): www.strategy.bg или на e-mail press@mrrb.government.bg.

Публикувано в новини с етикети . Постоянна връзка.

Коментарите са затворени.